ortogenetikus elv

Fogalomtár » szócikk: ortogenetikus elv (orthogenetic principle)

Az ortogenezis szó jelentése: fölfelé fejlődés; görög orthos (jelentése: előre, fölfelé, azaz “egyre jobb” irányba) + görög genesis (jelentése: teremtés, létrehozás). Fogalmi rokona a latin evolvere, ami kibomlást, kibontakozást jelent, és belőle származik a közismert evolúció.

Werner ortogentikus elve: A fejlődés mindenütt a viszonylagos általánosság és tagolatlanság állapotából halad az egyre kifejezettebb különbözőség, tagoltság és hierarchikus rendezettség állapota felé.

A gyermek-mivolt legfontosabb jellegzetessége, hogy a fejlődés útját járja. Már elindult, de még nem érkezet meg: valahol útközben van. Ha meg akarjuk ismerni, azt kell kiderítenünk, hogy honnan és hová vezet az útja. Megismerni pedig éppen azért szeretnénk, hogy segíteni tudjuk az előrehaladásban.

Az ortogenetikus elv a fejlődés-szempontú megközelítés alapja, és minden fejlődés “honnan-hova” rendjét fogalmazza meg: fejlődni annyit jelent, mint a tagolatlanságból a szervezettség felé tartani, a differenciálódás és az integrálódás egymást kölcsönösen kiegészítő folyamatai által. A fejlődésnek ez a meghatározása biológiai és pszichológiai szempontból egyaránt érvényes:

  • Biológiai példa: A megtermékenyített petesejt osztódni kezd, de úgy, hogy az egymástól elkülönült (differenciálódott) részek együtt maradnak és kapcsolatok jönnek létre közöttük, minden egyes differenciálódott rész nagyobb egységbe épül be (integrálódik). A végeredmény az emberi szervezet.
  • Pszichológiai példa: A gondolkodás fejlődésének kezdeti stádiumában még nem beszélhetünk fogalmakról, hanem csak tagolatlan (diffúz, azaz differenciálatlan) szenzomotoros élményvázlatokról (szkémákról). A gondolati műveletek megjelenése a különböző elemeket egymástól elkülöníti (differenciálja), majd fogalmi struktúrákba rendezi össze (integrálja).

Honnan és hová halad a fejlődés?

A tagolatlanságból a differenciálódás és az integrálódás útján a szervezett struktúra felé.
A függőségből a differenciálódás és az integrálódás útján az autonómia felé.
Az önközpontúságból (egocentrizmus) a differenciálódás és az integrálódás útján a másokért felelősséget vállaló életforma (szociocentrizmus) felé.
A gyermeki személyiségből a differenciálódás (egyénné válás) és integrálódás (közösségi lénnyé válás) útján az érett személyiség felé.

hr2

AZ ORTOGENETIKUS ELVRŐL is SZÓLÓ ÍRÁSOK:

________________
Szakirodalom:
Az ortogenetikus elv Heinz Werner (1890-1964) bécsi pszichológus nevéhez fűződik.

  • Werner, H. (1940): Comparative psychology of mental development (New York: International
    Universities Press)
  • Werner, H. (1957): The concept of development from a comparative and organismic point of view. In D. B. Harris (Ed.), The concept of development. (Minneapolis: University of Minnesota Press) p. 126.
  • Pálhegy Ferenc: Pedagógiai kalauz – Útmutató a családorientált pedagógiai gondolkodáshoz (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1996) p. 90.